การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมายที่ 13 ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น

เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด

1 จำนวนผู้เสียชีวิต สูญหาย และผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจากภัยพิบัติต่อประชากร 100,000 คน

2 จำนวนประเทศที่มีและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับชาติ ที่สอดคล้องกับกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ พ.ศ. 2558-2573

3 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในระดับท้องถิ่น

ตัวชี้วัด

1 จำนวนประเทศที่มีการสื่อสารถึงการจัดทำหรือการดำเนินการบูรณาการนโยบาย/ยุทธศาสตร์/แผน ที่เป็นการเพิ่มความสามารถในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และสนับสนุนการสร้างภูมิต้านทานและความสามารถในการฟื้นตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับต่ำโดยไม่ส่งผลคุกคามต่อการผลิตอาหาร (ประกอบไปด้วยแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ การมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด รายงานแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้ารายสองปี หรืออื่นๆ)

ตัวชี้วัด

1 จำนวนประเทศที่มีการบูรณาการประเด็นด้านการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้าไว้ในหลักสูตรระดับประถม มัธยม และอุดมศึกษา

2 จำนวนประเทศที่มีการสื่อสารการเสริมความเข้มแข็งในการสร้างขีดความสามารถระดับสถาบัน ระบบ และบุคคลในการปรับตัว การลดก๊าซเรือนกระจก การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนา

ตัวชี้วัด

1 (b.1) จำนวนประเทศพัฒนาน้อยที่สุด และประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นหมู่เกาะขนาดเล็ก ที่ได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ รวมไปถึงจำนวนการสนับสนุนทางด้านการเงิน เทคโนโลยี การพัฒนาศักยภาพ สำหรับกลไกในการเพิ่มขีดความสามารถในการวางแผนและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึง การเน้นให้ความสำคัญต่อสตรี เยาวชน และชุมชนท้องถิ่นและชุมชนชายขอบ